+90 544 114 24 34

Kiralama Sözleşmesi

  1. Bu sözleşme ile; bir taraftan aracın sahibi olan veya üçüncü şahıslardan kiralama yetkisini alan KİRALAYAN, diğer taraftan bu sözleşmenin altında KİRACI olarak imzası bulunan KİRACI; bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan ARAÇ TESLİM FORMU ile KİRACI'ya kiralanmak üzere teslim edilen aracın kiralanma şartları ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri düzenlenmiş,taraflarca imza altına alınarak taraflar bu şartlarda anlaşmışlardır. Bu sözleşmedeki tarafların yükümlükleri Araç Teslim Formu ile KİRACI'ya teslim edilmiş araç veya araçlar için geçerlidir. Bu nedenle bu sözleşme tarafların birbirlerine araç kiralama taahhüdünde bulunduğu anlamında yorumlanamaz. KİRALAYAN'ın KİRACI'ya farklı tarihleme bile olsa teslim ettiği her bir araç için Araç Teslim Formu düzenlemesi halinde bu araçlar için dahi bu sözleşme şartlarının yapacağı tüm kiralamalarda geçerli olacağını peşinen KİRACI kabul eder. Bu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkındaki Mevzuat hükümlerine tabi değildir.
  2. TANIMLAR: Aşağıda yazılı kavramlar,sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe aşağıda yazılı anlama gelirler.

2.1.     KİRALAYAN : Aracın sahibi olan veya üçüncü şahıslardan kiralama yetkisini almış olan DASRENTO OTO KİRALAMA ALIM-SATIM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ – DASRENTO

2.2.        KİRACI: Bu sözleşmenin altında ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılan ARAÇ TESLİM FORMU'nda kiracı adı altında ismi veya ünvanı ve imzası ve adresi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişi ve kişilerdir.

2.3.     ARAÇ TESLİM FORMU: Bu sözle konu araç ve araçların KİRALAYAN tarafından KİRACI'ya teslim edildiği ve sonrasında da KİRACI tarafından da KİRALAYAN'a iade edildiğini belgeleyen formdur. Bu form bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan böyle ATF olarak anılacaktır. Bu sözleşmeye ait birden çok ATF olabilir.

2.4.      ARAÇ: KİRALAYAN'ın sahibi olarak veya kişilerden kiralayarak veya işleteni sıfatıyla elinde olup, kiracıya bedel karşılığı kiraladığı ve ATF'de detayları bulunan araç veya araçlardır.

2.5.     KİRALAMA SÜRESİ: ATF' de yazan çıkış ve dönüş tarihleri arasındaki süredir.

2.6.      HASAR KAZA TEMİNATI: Bu sözleşme kapsamında kiraya verilen aracın bir kaza veya hasar anında. KİRALAYAN'ın uğradığı tüm zararlardan KİRACI sorumludur. Ancak KİRACI bu sorumluluğunu satın aldığı teminatlar dahilinde kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilir. Bundan böyle bu teminatlara kısaca HASAR TEMİNATI denilecektir. Bu teminatların geçerli olabilmesi için sözleşmede yazan şartların ve Kasko ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası geçerlilik koşullarının KİRACI tarafından yerine getirilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde her türlü halde meydana gelen zarardan KİRACI sorumludur .KİRALAYAN kiraya verdiği araçlarını bir sigorta şirketine kasko sigortası yaptırarak teminat altına alabileceği gibi dilerse araçlarını bir sigorta şirketine kasko sigortası ile sigortalatmadan da bu sözleşmede yazan hasar kaza teminatlarını KİRACI'ya bedeli karşılığı verebilir. KİRALAYAN'ın sigorta yaptırmadığı hallerde : KİRACI hasar teminat şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle sorumluluğunda olan zararların tazminini ödemekten imtina edemez. Hasar teminatı geçerlilik şartlarının KİRACI tarafından yerine getirilip getirilemediği konusunda taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde Kasko ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası geçerlilik şartları Esas alınacaktır.

2.7.     BİR GÜNLÜK KİRA: Aracın KİRACI'ya teslim edildiği saatten 24 saat sonrasıdır. Aracın teslim edilmesinden sonra minimum günlük kira hesaplama süresi 1 gündür.

2.8.     KİRALAMA BEDELİ : KİRACI'nın sadece aracın kullanımından kaynaklanan ödediği / ödeyeceği bedeldir. Bu bedel ATF'de Anlaşılan Günlük Bedel olarak gösterilmiştir.

2.9.      TOPLAM KİRALAMA ve HİZMET BEDELİ: KİRALAYAN'ın KİRACI'ya sunduğu araç kiralama bedeline ilave olarak KİRACI'nın satın aldığı sigorta, ekipman ve ilave hizmetlerin bedelleri sonucu oluşan TOPLAM KİRALAMA ve HİZMET BEDELİ'dir.

3.KİRALAYAN TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER ve BEDELLERİ

3.1.      Araç Kiralama Hizmet Bedeli: Bu sözleşme kapsamında teslim edilen aracın kiralama bedeli olup bedeli ATF'de "Anlaşılan Günlük Bedel" olarak belirlenmiştir.Ancak bu bedel anlaşmaya varılan kiralama şartları için geçerli olup (kiralama süresi, tarihleri, alış ve bırakış yerleri vb.) bu şartlardan herhangi birisinde bir değişiklik olması halinde KİRALAYAN kiralama bedelini yine ATF'de belirtilen “Standart Günlük Bedel"i üzerinden hesaplacaktır. Ayrıca taraflar arasında belirlenmiş özel bir bedel yok ise hesaplama “Standart Günlük Bedel" dikkate alınarak yapılacaktır. Günlük bedel ile kiralama günü çarpılarak Toplam Kiralama Bedeli hesaplanır.

Aracın teslim aşamasında bu bedel tahmini olarak kiralama süresine göre hesaplanacaktır. KİRACI'nın ilk 24 saatten sonra aracı iade etmediği, fazladan kullandığı her saat başı için günlük bedelin 1/3'ü hesaplamaya baz alınır. İlk 24 saatten sonra geçen 3 saatlik kullanımda otomatik olarak günlük bedel ve diğer tüm ekstralar bir gün fazla olarak hesaplanır.

3.2.      Kaza & Hasar Teminat Limitleri ve Bedelleri: Bu sözleşme kapsamında teslim edilen aracın kaza & hasar teminat kapsamı, teminatın limitlerini bu teminatların bedellerini ifade eder. Bu teminatların KİRACI tarafından satın alınmış olanları Ek Teminatlar olarak ATF'de gösterilmiştir. KİRACI bedelini ödemeyerek satın almadığı bir teminattan hasardan sonra bedelini ödese bile yararlanamaz. Bu Kaza & HasarTeminatlarının geçerli olabilmesi için bu sözleşmede yazan şartların ve Kasko ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası geçerlilik şartlarının yerine getirilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde KİRACI hasar teminat bedellerini ödemiş dahi olsa verilen bu teminatlar geçersizdir. Bu kaza & hasar teminatları aşağıdaki gibi direk tüm bu teminatların geçerli olabilmesi için; bu teminat bedellerinin KİRACI tarafından KİRALAYANI en geç aracın teslimi aşamasında ödenmiş olması gereklidir.

3.2.1.        Muafiyetli Kaza & Hasar Teminatı (LDW): Aracın çalınması (sözleşmede çalınma da bir hasar olarak kabul edilmiştir), yangın,sel, heyelan .terörist ve toplumsal hareketler veya bir kaza sonucu araçta meydana gelen hasarları teminat altına alır. Ancak bu teminatta KİRACI, ATF'de belirtilen “HASAR MUAFİYET TUTARI'nı KİRALAYAN'a ödemekle yükümlüdür Bu MUAFİYET oluşan hasarla ilgili KİRALAYAN tarafından yapılan birtakım operasyonel masraf ve hizmetleri bedeli olup, KİRACI'nın zararın doğmasında kusursuz olması halinde bile bu bedeli ödeme mecburiyeti ortadan kalkmaz.

3.2.2.        Genişletilmiş Kaza & Hasar Teminatı (TLDW): Bu teminatı satın alan KİRACI'nın; 3.2.1. maddedeki teminatta bulunan “HASAR MUAFİYET TUTARI"nı ödeme yükümlüğünü ortadan kaldırır.

3.2.3.        Lastik & Cam & Far Teminatı (LCF): Kiralanan aracın lastik ve cam akşamlarında herhangi bir kazaya bağlı olmaksızın meydana gelen hasarlar 3.2.1 ve 3.2.2 maddedeki hasar teminatlarının dışında olup her zaman KİRACI'nın sorumluluğundadır. Bu teminatı satın alan KİRACI; kiraladığı aracın lastik veya cam akşamlarında meydana gelen hasar ve zararlardan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırır.

3.2.4.        Ek İhtiyati Mali Mesuliyet Teminatı (İMM): Kiralanan araç ile KİRACI'nın üçüncü kişilere vereceği maddi zararlar (karşı aracın içindeki yolcular da dahil) Karayolu Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS) yasal asgari limitleri dahilinde teminat altındadır. Bu ZTS yasal asgari limitlerinin üzerindeki zararlardan KİRACI sorumludur. Bu teminatı satın alan KİRACI; bu yasal limitlerin üzerine ATF'de belirtilen EK İMM TUTARI kadar ilave teminat hakkı satın almış olur. Bu teminat maddi zararlar için geçerli olup üçüncü kişilerin manevi tazminat taleplerinden KİRACI sorumludur.

3.2.5.        Ferdi Kaza Teminatı (FK): Bu teminatı satın alan KİRACI; araç ile meydana gelen bir kazada araç içindekilerin tedavi masrafları ile ölüm ve sürekli sakatlık risklerinden birisinin gerçekleşmesi halinde ATF'de belirtilen Ferdi Kaza Teminatı limitleri dahilinda teminat hakkı satın almış olur.

3.3.      Ek Ekipman ve Hizmet Bedeli: KİRACI'nın KİRALAYAN'dan talep etmiş olduğu ekipman (navigasyon. bebek koltuğu vb.) ve hizmet (adrese veya başka bir noktaya teslim, bırakma, köprü otoyol geçiş bedel tahsili vb.) bedelleridir. KİRACI tarafından satın alınan bu ekipman ve hizmetler ile bunların bedelleri ATF'de “EXTRALAR” başlığı altında ücretleri birlikte belirtilmiş ve KİRACI tarafından anlaşılmıştır.

3.4.      Anlaşmaya varılan bedellerin hepsinin veya bir kısmının döviz cinsinden olması halinde karşılıkları ATF'de yazan KUR üzerinden TL'ye çevrilir. Yine yapılan ödemelerin yabancı para cinsinden olması halinde bu kur dikkate alınacaktır.

4. DEPOZİT ve TAHSİLAT: KİRACI ile KİRALAYAN arasında kiralama başlangıcında ATF'de belirlenen varsa anlaşılan günlük bedele yoksa standart günlük bedele ilave hasar teminatı ve ek ekipman. Hizmet bedellerinin toplamı sonucu oluşan TOPLAM TAHMİNİ KİRALAMA BEDELİ'nin iki katı bir bedeli DEPOZİTO teminatı olarak KİRACI'dan tahsil edilir. (Depozito 2.000 TL.'den az olamaz). KİRALAYAN dilerse KİRACI’dan DEPOZİTO miktarını kiralamanın başında veya süresi içerisinde artırmasını talep edebilir. KİRACI’nın KİRALAYAN'a ATF'de bilgileri yazan kendisine ait bir kredi kartı vermesi halinde KİRALAYAN kendisine verilen bu kredi kartından bu bedelleri POS makinası veya mail order yöntemi ile tahsil edebilir. İlave teminat için BLOKE PROVİZYON koyabilir. KİRALAYAN bu depozitoyu nakit,çek, senet, teminat mektubu olarak da alabilir ve ayrıca KİRACI'dan aracın teslimi anında depozito alınmamış olması KİRALAYAN'ın depozito isteme hakkını ortadan kaldırmaz. Kiralama sonunda oluşan kesin hesaplamaya göre başta alınan depozito miktarı ile HESAPLANAN TOPLAM KİRALAMA BEDELİ'ne göre bir eksiklik veya fazlalık olması halinde borçlu kalan taraf diğerine bu tutarı derhal ödeyecek/iade edecektir. Bakiyesinin kalması veya aracı KİRALAYAN'a iade ettikten sonra bile bu sözleşmeye göre Sorumlukları devam eden KİRACI'nın ödemekle yükümlü olduğu bedel ve bedeller doğması halinde

 (arıza,hasar,trafik cezası,köprü ve otoyol geçişleri vb.)

KİRALAYAN KİRACI'nın kendisine verdiği kredi kartından bu bedel ve bedelleri mail order yöntemiyle tahsil edebilir. KİRACI bu konuda KİRALAYAN'ı yetkili kılmıştır. KİRACI'nın ödemekle yükümlü olduğu tutarı KİRACI'nın kredi kanından provizyon alınamaması veya kredi kartının iptali sebebi ve sair sebepler ile tahsil edilememesi halinde sözleşmede belirtilen tüm alacağın muacceliyet kesp edeceğini taraflar kabul etmektedirler. KİRACI kendisine ait kredi kartının KİRALAYAN’a önemli bir teminat oluşturduğunu, KİRALAYAN'ın KİRACI tarafından kiralama esnasında veya sonrasında (hasar, köprü ve otoyol geçişleri/kaçak geçişleri,trafik para cezası, kiralama süresinde değişiklik,ilave hizmetler,üçüncü kişilere verilen zararlar ile sözleşme ihlalleri vb.) doğabilecek zararların tazmininde bilgilerini KİRALAYAN’a verdiği bu kredi kartından POS veya MAİL ORDER yöntemiyle tahsilat yapabileceğini, buna rıza gösterdiğini, KİRALAYAN'ı yetkili kıldığını, bu çekimler veya blokeler nedeniyle azalan kart limitini başka alışverişlerinde kullanamama riski olduğunu peşinen itirazsız kabul eder.

  1. İŞLETEN SIFATININ KİRACIYA GEÇMESİ VE KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1.    KİRALAYAN kiraya konu aracı aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uymak kaydı ile KİRACI'ya ATF'de bulunan süre kadar kullanımına vermiştir. Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı fesih ederek aracı geri çağırabileceği gibi kiralama süresini uzatmaktan da kaçınabilir.

5.2.    KİRACI kiralanan aracı 2918 sayılı Yasa'nın maddelerinde düzenlenen İŞLETEN sıfatı ile kullanacaktır. Bu nedenle kanun koyucu tarafından işletenin sorumlu tutulduğu tüm hallerde sorumluluk KİRACI’ya ait olacaktır.

5.3.    KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla aracı ATF'de yazan hasarlarla, yazmıyor ise hasarsız olarak yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler (motorlu araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi, sigorta poliçesi, haritalar, vb.) ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını beyan etmiştir. Aksine bir anlaşmaya varılmadıysa kira süresi bitiminde. Aracı teslim aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.

5.4.    KİRACI kira süresinin bitiminde veya herhangi bir nedenle aracın KİRALAYAN tarafından geri çağrılması halinde en geç 24 saat içerisinde nezdindeki aracı teslim aldığı hali ile sözleşmede yazan yerde ve teslim etmek zorundadır. Bu sürelerde KİRACI araçları KİRALAYAN’a teslim etmediği ahvalde Türk Ceza Yasası anlamında “emniyeti suistimal " suçu oluşur. Kiralanan aracı belirtilen şekil ve sürede kiralayana teslim etmediği dönemde dahi iş bu sözleşme ve ekleri gereğince KİRACI'nın mesuliyeti devam edecektir.

5.5.     Aracın KİRACI'ya teslimi esnasında araç üzerindeki gözle görülür hasarlar ATF'de belirtilecek araç üzerinde hasar olmaması halinde ATF üzerine doğal olarak herhangi bir not düşülmeyecektir Aynı şekilde aracın KİRALAYAN’a iadesi esnasında; KİRACI KİRALAYAN'ın çalışanından aracın üzerinde gözle görülebilen bir hasar olmadan teslim ettiğini, aracın yakıt ve km durumunu ATF'de kendi kopyasına yazılı onayını alacaktır. Ancak aracın KİRALAYAN’a iadesi anında gözle anlaşılamayan, anlaşılabilmesi için detaylı muayene gerektiren, sonradan ortaya çıkan hasar ve arızalar için KİRACI'nın sorumluluğu araç teslim edilmiş olsa dahi devam edecektir. Bu hasar ve arızalardan sözleşme şartları gereğince KİRACI sorumlu olacaktır.

5.6.    KİRACI'ya teslim edilen aracın bu sözleşmenin feshine ve/ veya aracın KİRALAYAN’a fiilen iade anına kadar, trafikteki diğer araçlara veya 3.kişilere verebilecekleri tüm maddi,manevi,hukuki ve cezai zararlar ve hasarlardan işlenen trafik suçları ve cezalarından, hizmet akitleri veya diğer herhangi bir nedenden dolayı zarar gören kişilerin ve SGK'nın açabileceği rücu davalarından dolayı tüm sorumluluk gayrikabili rücu olarak KİRACI'ya (İşletene) ait olacaktır. Bu tür taleplerin hukuki ve cezai sorumlulukların yasal muhatabı KİRALAYAN değil, KİRACI olacaktır. KİRALAYAN iş bu kira sözleşmesi ile kiralanan aracın uğradığı ve verdiği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, muhatap dahi olmayacaktır. KİRALAYAN'ın bu araçtan ötürü dava veya resmi işlemlere muhatap olması halinde,bu hukuki muhatap olunmasından kurtulmasına kadar doğacak tüm zararlar ile yargılama giderleri ve avukatlık bedellerinden dahi gerek 3.kişilere ve gerekse kiralayana karşı: KİRACI (işleten)sorumludur.

5.7.    KİRACI KİRALAYAN'ın 3. kişilere açacağı veya 3.kişilerce KİRALAYAN’a karşı açılan davalarda KİRALAYAN’a gereken fiili ve hukuki desteği sağlayacaktır . KİRALAYAN'ın talebi halinde KİRACI daim haklarını KİRALAYAN’a temlik edecektir.

5.8.     KİRALAYAN'ın "işleteni11 olmadığı halde,bu araçlardan ötürü resmi kurumlar ile özel şahıs ve şirketlere,üçüncü kişilere bir bedel (tazminat,ceza ve sair) ödemek zorunda kaldığı takdirde ödemek zorunda kaldığı tüm bedelleri faizleriyle beraber faizi ve cezai şartı ile birlikte, KİRACI'ya rücu edecektir. KİRACI'nın kaza teminatı limitleri dahilinde hakları saklıdır.

Kiralanan aracın herhangi bir kazasında, hasar/arasında veya trafik suçunda KİRACI'nın. KİRALAYAN’a kazanın,hasar/arızanın veya suçun vukuundan itibaren en geç 2 saat içerisinde yazılı ihbar mükellefiyeti vardır.

5.10.    KİRACI'nın kirası altındaki aracın kira süresi içinde 3. şahıslara veya 3. şahısların eşyalarına zarar vermesinden veya KİRÂCI’dan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı KİRALAYAN'ın vasıtalarının trafikten men edilmesi/ ihtiyati tedbir konması / ihtiyat haciz konması/müsadere edilmesi. Mallarına ve banka hesaplarına haciz/blokel/tedbir vb. konması halinde KİRACI,KİRALAYAN'ın bu 3.Kişilerin bu tedbirlerinin derhal kaldırılmasını sağlayacaktır. Sayılan bu durumların KİRACI tarafından giderilememesi halinde araç veya araçlarını kısmen veya tamamen kullanamayacağı için gelirinden KİRALAYAN'ın mahrum kalması nedeniyle KİRACI'nın kiralama ile ilgili sorumlulukları aynı şartlarla ve aynı kira bedeliyle devam edeceği gibi yerine başka bir araç tahsis edilmeyecektir. Mal ve nakitlerine konulan tedbirler nedeniyle KİRALAYAN'ın uğradığı tüm zararlardan ayrıca KİRACI sorumludur. Trafikten men edilmesi! ihtiyati tedbir konması / ihtiyati haciz konması/müsadere edilmesinin 6 ay süre ile kaldırılamaması halinde KİRACI. KİRALAYAN'a bu araç veya buna konu araçlar ile mallar için proforma fatura değerini (sıfır alınması halindeki değeri) ödemekle yükümlüdür.

5.11.    KİRACI. KİRALAYAN’a aracın teslimi anında, araca ait belgeleri (motorlu araç tescil belgesi, Motorlu araç trafik belgesi sigorta poliçesi plakaları ve aracın anahtarını) iade etmediği takdirde;bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi,kaybı halinde ise aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür. Bu belge ve parçalarda meydana gelen kaybolma ve çalınmalar sigorta kapsamı dışındadır.

5.12.     KİRACI aracın üzerine herhangi bir yazı, tanıtım ve reklam yazamayacaktır. Araç üzerinde aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama veya ekleme yapamaz.

5.13.    KİRACI gerek 291 B sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na gerekse sairT.C. Kanun ve mevzuatlarına uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt etmiştir. Araç hiçbir suretle bedeli karşılığı, kira karşılığı veya bedelsiz olarak yolcu veya yük taşımasında kullanılamaz. KİRACI aracı yasal olmayan işlerde kullanmayacağını beyan ve taahhüt etmiştir. KİRACI bu araç ile spor müsabakalarına katılamaz,aracı tehlikeli,yol ve hava şartlarına uygun olmayan bir şekilde sevk ve idare edemez .Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında kullanamaz. Aracın yurtdışına çıkartılması yasaktır.

5.14.    Araç KİRACI tarafından hiçbir surette ve şekilde kendi ve ATF’de ikinci sürücü olarak kayıtlı kişilerin dışında hiç kimseye kullandırılamaz veya diğer kişilere kiraya verilemez.

5.15.    KİRACI aracı özenle kullanmak,saklamak ve park etmek zorundadır. Kiracı aracın yakıt motor motor suyu,motor yağı,lastikler ve yürüyen aksam, elektrik donanımı,far,rot ve balans ayarları ve diğer aksam bakımından trafiğe çıkabilirliğini, aracın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak bir şekilde kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. KİRACI sürüş esnasında aracın göstergelerini kontrol etmelidir. Aracı yetersiz yağ seviyesi,yüksek hararet ve arıza uyarı işaretleriyle kullanamaz. KİRACI aracın sürüşe ve trafiğe en ufak bir tehlike arz edecek durumda olması halinde dahi, KİRALAYAN'a derhal ihbarda bulunmak zorundadır. KİRACI hangi sebeple olursa olsun araç ile tehlike arz edecek şekilde trafiğe çıkamaz ve aracı kullanamaz. Aracı özenle kullanmayan veya ağır ihmali olan KİRACI’nın bir hasar veya arızaya neden olması halinde. KİRALAYAN yerine başka bir araç tahsis etmeyeceği gibi KİRACI'da bulunan aracın iadesini de isteyebilir.

5.16.     KİRACI,araçların içerisinde bulunan servis belgelerinde belirlenmiş Km'lerinde ve kira süresi içerisinde bakım ve onarımı gelen aracı KİRALAYAN'a bildirmek ve servis için aracı KİRALAYAN'a teslim etmekle yükümlüdür.

5.17.     KİRACI 200.00 TL.'yi aşmayan bir defaya mahsus küçük bakım ve onarımları KİRALAYAN'ın sözlü onayını alarak bizzat yaptırabilir ve bu miktara kadaryaptığı ödemeleri KİRALAYAN’dan talep edebilir. Bu miktarı aşan acil bakım ve onarımları KİRALAYAN'ın yazılı izni olmaksızın yaptıramaz.

5.18.     Kiralama süresi içerisinde araca, plakaya yazılmış tüm trafik suçu cezalarından, köprü ve otoyol geçiş bedellerinden ve köprü otoyol kaçak geçişleri sonucu oluşan cezalardan ve tazmininden KİRACI bizzat sorumludur. Kira sözleşmesi sona erse dahi, KİRACI'nın bu sorumluluğu KİRALAYAN'a karşı devam eder. Genellikle araç KİRALAYAN'a iade ettikten sonra ortaya çıkan bu ceza ve hizmetler KİRACI'nın KİRALAYAN'a verdiği depozitten kesilerek veya KİRACI'nın KİRALAYAN'a ATF’de bilgilerini verdiği kredi kartından mail order yoluyla tahsil edilebileceği gibi. KİRACI'dan nakden veya havale yoluyla da talep edilebilir.

5.18.1.           KİRALAYAN'a tebliğ edilen veya KİRALAYAN'ın kendi imkanlarıyla öğrendiği yasal olarak araç plakasına göre düzenlenmiş veya kiralanan araç ile KİRACI adına düzenlenmiş trafik suçu para cezası bedellerini KİRALAYAN'ın ödemek zorunda kalması halinde; KİRALAYAN ödediği bu bedelleri her bir trafik para cezası makbuzu için para cezası ve gecikme faizine ilave olarak trafik para cezası tutarının %30 oranında ek hizmet bedelide eklenmek suretiyle KİRACI’dan tahsil edecektir.

5.18.2     KiRACI'nın varsa kiralama süresi içerisinde köprü ve otoyol geçiş bedellerini de KİRALAYAN'ın ödemesi halinde; KİRALAYAN ödediği bu geçiş bedeli ceza bedeli ve gecikme faizine ilave olarak %30 oranında (KDV dahil) hizmet bedeli fazlası ile KİRACI'dan tahsil edecektir. Bahsi geçen para cezalarının KİRACI tarafından ödenmesi halinde ödeme makbuzlarının KİRALAYAN'a İbrası zorunludur. İbra edilemeyen makbuzlar ödenmemiş kabul edilecektir

5.19.     Araç KiRACI'nın kullanımındayken harcanan yakıt ve bedeli KİRACI'ya aittir. Aracın % kaç veya birim depo yakıtla KİRALAYAN tarafından teslim edildiği ve KİRACI tarafından % kaç veya birim depo yakıt ile iade edildiği ATF'de mevcuttur. KiRACI'nın aracı yakıt seviyesini kendisine teslim edildiğinden daha düşük bir seviyede iade etmesi halinde yakıt farkı güncel yakıt fiyatlarıyla hesaplanarak KİRACI’dan tahsil edilir veya tersi durumda ise kiralama bedelinden düşülerek KİRACI'ya iade edilir. Aracın KİRACI'ya dolu depo ile teslim edildiği halde KİRACI tarafından eksik depo ile KİRALAYAN'a iade edilmesi halinde; hesaplanan yakıt farkı bedeline ilave 50.00 TL (KDV dahil) “Depo Doldurma Hizmet Bedeli" KİRACI'dan ayrıca tahsil edilir.

5.20.     Araç KİRACI'ya kiralandığı süre içerisinde belli birkilometre kullanım sınırı şartıyla kiralanmış olabilir. Böyle bir sınır varsa ATF de “KM Kullanım Hakkı" alanında ve bu sınırın aşılması halinde ödenecek aşım ücreti de yine ATF “İlave KM Ücreti" alanında beli edecektir. Limit kullanım kilometresinin aşıldığı durumlar için ilave km kullanım ücreti kiralamanın sonunda hesaplanır.

5.21.     KİRACI yapmış olduğu kiralamalarla ilgili olarak oluşan bedelin başka bir gerçek veya tüzel kişi adına faturalandırılmasını KİRALAYAN'dan talep edebilir. Bu durum ATF'nin Fatura Unvanı kısmında ayrıca belirtilecektir. Böyle bir durumda (faturanın KİRACI adına düzenlenmediği hallerde) KİRACI, ATF'nin “Fatura Unvanı" kısmında yazan başka gerçek ya tüzel kişiyi bizzat kendisinin beyan ettiğini, faturanın kendisi adına değil beyan ettiği gerçek veya tüzel kişi adına düzenleneceğini bildiğini, KİRALAYAN'ın herhangi bir nedenle KiRACI'nın sorumluluğuna başvurduğu hallerde fatura kendi adına düzenlenmese bile bu sözleşme şartlarından doğan tüm sorumluluğu kabul ettiğini. ATF'de "Fatura Unvanı bölümünde yazan kişinin farklı olduğu ve/veya iş bu sözleşmede belirtilen kiralamayı yapmadığı ve/veya iş bu kiralama nedeni ile adına fatura düzenlenmediği ve sair itirazlarda bulunmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

5.22.     KİRACI kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde, önce ya da aracın KİRALAYAN’a iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından aracın KİRALAYAN'a iadesi sırasında kontrol yükümlü " kendisinde bulunduğunu beyanlar doğacak herhangi bir sorumlulukta, bunlarla ilgili masraflarda dahil KİRALAYAN peşinen ibra etmiştir.

G. KİRALANAN ARACIN ARIZALANMASI HASAR LANMASI ÇALINMASI EMNİYETİ SUİSTİMAL OLUŞMASI SİGORTA KOŞULLARI. DOĞAN ZARARIN KİRALAYAN'A TAZMİNİ:

6.1    KİRALANAN ARACIN KAZA DIŞINDA BİR SEBEPLE ARIZALANMASI

6.1.1.      Kiralanan aracın üretici firmanın belirlediği periyodik bakım ve onarım dışında bir bakım ve onarım ihtiyacının doğması ile KiRACI'nın iş bu sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle bakım ve onarım ihtiyacının doğması halleri kullanıcı hatası olarak değerlendirilecektir. Kullanıcı hatası nedeniyle doğan bakım ve onarımlar yalnızca KİRACI sorumluluğunda olup hasar teminatlarının kapsamı dışındadır.

6.1.2.      Kullanıcı hatası nedeniyle doğan bakım ve onarım süresi boyunca araç KİRALAYAN'a tam ve eksiksiz bir şekilde iade edilmediği kabul edilerek KİRACI için sözleşme şartları ve kira bedeli işlemeye devam eder. KİRALAYAN'ın kullanıcı hatası nedeniyle doğan bakım ve onarımlarda onarım süresince KİRACI'ya yeni biraraçtahsis zorunluluğu yoktur.

6.1.3.      Taraflar bu tip durumlarda (yani hasar veya arızanın kullanıcı hatası olup olmadığının tespiti konusunda) aracın üretici veya ithalatçı firmasının yetkili kıldığı herhangi bir yetkili servisin vereceği ekspertiz raporunu yeterli göreceklerini birbirlerinden başkaca resmi kurum ve kuruluşlar yada mahkeme aracılığı ile bir tespit zorunluluğu istemeyecekleri konusunda anlaşmışlardır. KİRACI bu bakım ve onarımların aracın yetkili servislerinde ve orijinal parça kullanarak yapılacağını ve yetkili servislerin ekspertizini baştan itirazsız kabul etmiştir.

6.2    . KİRALANAN ARACIN BİR KAZAYA KARIŞMASI HALİ

Kiralanan araç 3.2 Maddesinde belirtilen ve KİRACI tarafından bedeli ödenerek satın alınan hasar teminat limitleri dahilinde KİRALAYAN tarafından teminatlandırılmıştır. Ancak bu hasar teminatlarının geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gereklidir.

KiRACI'nın doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yok ise kazayı KİRALAYAN'a anında haber vermesi gerekir. KİRACI her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca,kaza yerinde iken müdahale etmeyecektir. (Araçtan bazı şeylerin çalınması “radyo stepne avadanlıklar vb." halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır.)

6.2.2.    KİRACI aracın TEK TARAFLI olarak kazaya uğraması durumunda,aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza ve alkol tespiti raporları almalıdır. Çalınma durumunda mutlaka polis ve jandarma tutanağı gereklidir.

6.2.3.      KİRACI, ÇİFT TARAFLI kazalarda ise. aşağıdaki belirtilen haller dışında, kazanın oluş şekline göre kazaya karışan sürücüler ile birlikte, KTK 81/SON maddesine göre,Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını tutanak üzerinde belirtilen şekilde düzenlemelidir. Çift taraflı kazalarda,aşağıdaki haller de trafik kazası tespit tutanağı,mutlaka trafik polisi / jandarma tarafından düzenlenmelidir.

*    Sürücülerden biri sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa, * Sürücülerden birinde yaş küçüklüğü varsa," Sürücülerden birinde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,* Kazaya karışan araçlardan birinin kamu kurumlarına ait olması durumunda' Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,

*    Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigortasının bulunmaması durumunda," Trafik kazası ölüm ve / veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

6.2.4.    KİRACI yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ehliyet fotokopisi, kazaya karışan diğer araçlara ait sigorta poliçeleri ile adres ve telefonlarını, varsa tanıkların İsim/adres ve benzer iletişim bilgilerini en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

6.2.5.      Bir kaza anında aracın bu sözleşmede bahsedilen ve KİRACI'nın bedelini ödeyerek satın aldığı kaza teminatı ve Trafîk Sigortası limitlerinden yararlanabilmesi için şartların KİRACI tarafından yerine getirilmesi gereklidir. Bu işlemlerden biri veya bir kaçının eksik yerine getirilmesi,evrakların asıl nüshalarının olmaması nedeniyle hasar teminatı geçerlilik şartlarını yerine getirmeyen/getiremeyen KİRACI; KİRALAYAN'ın uğradığı tüm zararı(hasar bedeli,araçta meydana gelen değer kaybı,aracın onarımda geçen süresince aracın kiralanmasından doğan kazanç kaybı, aracın çekilmesi gibi operasyonel masraflar,üçüncü kişilerin maddi ve manevi tazminat talepleri vesaire) KİRALAYAN'a ödeyecektir. Yani hasar teminatı geçerlilik şartlarının KİRACI tarafından yerine getirilmemesi halinde kaza nedeni ile doğacak tüm zarardan KİRACI sorumludur. Bu durumda bedeli KİRACI tarafından ödenmek suretiyle hasar riskinin teminat altına alınmış olmasınınbirönemi bulunmamaktadır.

6.2.6.     Bu sözleşmede belirtilen tüm hasar teminatları ATF'de belirtilen süre kapsamında geçerlidir. Ayrıca bu teminatlar hasarın oluştuğu gün KİRACI'nın, KİRALAYAN'a bu teminatların bedelini ödememiş olması halinde geçersiz sayılacaktır.

6.2.7.     Kiralanan araçta meydana gelen hasar için KİRACI tarafından kaza teminat şartları yerine getirilmiş olsa dahi eğer KİRACI aracı ATF'de ismi yer almayan üçüncü bir kişiye kullandırmış ise meydana gelen tüm zarardan (hasar bedeli, araçta meydana gelen değer kaybı, aracın onarımda geçen süresince aracın kiralanamamasından doğan kazanç kaybı, aracın çekilmesi gibi operasyonel masraflar ve sair) KİRACI sorumlu olacaktır. Bu durumda KİRALAYAN'ın varsa aracını sigortaladığı sigorta poliçesine kısmen veya tamamen başvurma yükümlülüğü yoktur. Ancak KİRALAYAN bu gibi durumlarda zararını ayrıca sigorta poliçesinden tazmin etmeyecektir.

6.2.8.    Sigorta kapsamına girmeyen stepne ve jant kapağının çalınması düşmesi teyp çalınması, araç evraklarının plakasının çalınması veya kaybolması, araç avadanlıklanın (araç anahtarı dahil) kaybolması veya zarar görmesi sonucu ortaya çıkacak zararlardan ve bu zararların giderilmesinden KİRACI sorumludur. Araç içinde meydana gelen zararlar (sigara yanıkları kırılma aşırı yıpranma soyulma ve bozulmalar tüylü evcil hayvan taşınması ve aşırı kirlenme nedeniyle yapılacak özel yıkama maliyetleri) sigorta kapsamında olmayıp KİRACI'nın sorumluluğundadır.

6.2.1.        KİRACI'nın herhangi bir nedenden dolayı araçta meydana gelen zararlardan (hasar bedeli araçta meydana gelen değer kaybı, aracın onarımda geçen süresince aracın kiralanamamasından doğan kazanç kaybı, aracın çekilmesi gibi operasyonel masraflar ve sair) tamamından veya herhangi biri yönünden şahsen sorumlu olduğu hallerde KİRALAYAN'ın MAHKEME ARACILIĞI İLE TESPİT YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAYIP, hasarlı araç kiralayan tarafından herhangi bir yetkili servise götürülecek ve burada düzenlenecek olan hasarı ve hasar bedelini ve tamir süresini tespit eden tutanak) ekspertiz raporu kiracı için bağlayıcı olacaktır. KİRACI yetkili servis tarafından düzenlenen tutanak / ekspertiz raporunu peşinen kabul ettiğini beyan eder. Ayrıca KİRALAYAN tarafından bildirilen değer kaybı (araç bedelini aşmayacak şekilde) kazanç kaybı (kazanç kaybı=kirada bedeli X tamir süresi'dir) bedellerine de itiraz etmeyeceğini, KİRALAYAN'ın bu yönden de herhangi bir resmi merci veya makamdan belge alma, mahkemeden tespit yaptırma zorunluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Hasarlanan araçlar yetkili servislerde orijinal parça kullanılarak tamir ettirilecektir. Kazaya karışan aracın pert olması halinde ise aracın proforma fatura bedeli (sıfır anındaki değerini) KİRALAYAN'a ödeyecektir. Kiralayan kiracıdan araçta herhangi bir hasar veya mini hasar oluşması durumundatüm hasar bedeli, değer düşüm, operasyonel giderler ve kazanç kaybı bedellerine ilave olarak 50.00 TL / hasar dosyası (KDV dahil) “hasar hizmet bedeli” talep edecektir.

6.3.       KİRALANAN ARACIN ÇALINMASI HALİ;

6.3.1.      KİRACI kiraladığı aracın çalınmaması için yasaların ön gördüğü şekilde basiretli bir malik gibi gereken itinayı gösterip her türlü tedbiri almayı beyan ve kabul eder.

6.3.2.      KİRACI herhangi bir çalınma halinde aracın orijinal kontak anahtarlarını KİRALAYAN'a teslim etmek zorundadır.

6.3.3.      Aracın çalınması / herhangi bir nedenle kaybı halinde KİRACI'nın ağır kusurundan kaynaklanan veya herhangi bir nedenden dolayı hasar teminatı şarttan dışında kalması halinde KİRACI çalınan aracın proforma fatura değerini (sıfır alınması halindeki değeri) KİRALAYAN'a ödeyecektir.

6.4.       KİRALANAN ARACIN KİRACI NEZDİNDE 3. KİŞİLERE EMANET EDİLMESİ VE/VEYA EMNİYETİ SUİSTİMAL HALİ;

6.4.1.      KİRACI özele “Emniyeti suistimal'in hasar teminatı kapsamı dışında kalmasından ötürü kiralanan araçlara ait anahtarları kişilere teslim etmemesi gerektiğini bildiğini, bu nedenle kiralanan araçları üçüncü kişilere (vale otopark görevlisi yakını vb.) emanet etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.4.2.      KİRACI bu durumda yani aracın üçüncü kişilere emanet edilmesi halinde aracın proforma fatura değerini (sıfır alınması halindeki değeri) KİRALAYAN'a ödeyecektir. Ayrıca KİRACI bu nedenle doğacak zararların tümünden sorumlu olacaktır.

  1. DOĞAN ZARARIN KİRALAYAN'A TAZMİNİ, FAİZ VE CEZAİ ŞART:

7.1.  İş bu sözleşmeye göre kiracının sorumluluğunda olan ancak herhangi bir nedenle kiralayan tarafından ödenmek zorunda kalınan ödemeler tüm ferileri ile birlikte KİRACI tarafından karşılanacaktır.

7.2.    KİRALAYAN'ın iş bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü alacaklarına (kira bedeli hasar bedeli değer kaybı,kazanç kayb, operasyonel masraflar maddi/ manevi tazminatlar,rücu, yargılama giderleri ve asgari avukatlık ücretleri ve sair her tür ödemeler) yürürlükte olan yıllık ticari reeskont faizinin %50 fazlasıyla bulunacak olan faiz oranının akdi faiz olarak uygulanacağı konusunda taraflar anlaşmışlardır.

7.3.    KiRACI'nln iş bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarında temerrüde düşmesi halinde akdi faizin yanında ve buna ilave olarak gecikilen ödemenin %25'i kadar cezai şart ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Ceza tutarı hiçbir şekildel 1.000,00 TL.'nin altında olamaz. Ayrıca iş bu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan ve KİRACI'ya cezai şart yükümlülüğü getiren hükümler saklıdır. Yani iş bu maddede kararlaştırılan cezai şart her halükarda ek bir yükümlülük olarak uygulanacaktır.

7.4.     KİRALAYAN,KİRACI'nın iş bu sözleşmede zikredilen hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı uğradığı zararın tazmininin yanında; KİRACI zararın doğmasına kasten veya ağır kusur veya ağır İhmali ile neden olmuş ise, bu durumlarda KİRALAYAN İsminin, ticari itibarının, unvan veya markasının zedelenmiş olduğunu kabul ederek KİRACI'dan maddi zararın en az iki katı kadar manevi tazminat talep edebilir.

  1. UYUŞMAZLIKLAR

8.1.     KİRACI'nın yabancı uyruklu olması halinde KİRACI iş bu sözleşme ile ilgili olarak Türk Mahkemeleri'nden alınan ilamın kendi ülkesinde dahi uygulanmasını kabul ettiğini beyan etmiştir.

8.2.     Tarafların birbirlerine yapacakları bildirimler için bu sözleşmede yazan adresler bildirim adresi olarak geçerli olacağı gibi sözleşme imzalanmasından önce veya sonrasında tarafların edindikleri Kayıtlı Elektronik Posta adresleri (KEP) aracılığıyla yapılacak bildirimlerde ilgili yasal mevzuat çerçevesinde birbirlerine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Taraflardan herhangi birinin ticari unvanı veya adresinde meydana gelecek bir değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı bildirim üçüncü kişiye teslim ve tebliğ edildiği anlamda yapılmadığı sürece bu sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

8.3.     Bu sözleşmede yer alan hükümler veya şartlarda herhangi bir geçersizlik, icra edilmezlik ve yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması seçmenin diğer hükümlerinin bağlayıcılığını ortadan kaldırmaz.

8.4.      KİRACI, İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda KİRALAYAN'ın yasal defter ve belgeleri hesap özetleri, kargo teslim formları (KİRALAYAN düzenlenen faturayı teslim formu üzerinde fatura bildirmlerinin yer aldığı ile KİRACI'nın bildirdiği ve ATF'de yer alan adrese göderecek olup; alınan kargonun gönderilen adreste KİRACI veya 3. bir kişi tarafından teslim alınmış olması faturanın KİRACI'ya ve onun bildirdiği üçüncü kişiye gelecektir). KİRALAYAN tarafından ibraz edilen her tür belgenin (e- mail çıktısı, faks,fotoğraf, ses ve görüntü kaydı vs.) HMK'de düzenlenen senet niteliğinde olduğunu ve başkaca bir senet, delil veya belgeye gerek duyulmaksızın nihai ve kari delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5.     Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıklarda münhasıran İSTANBUL MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

Whatsapp Telefon