+90 544 114 24 34

KVKK Aydınlatma Metni

DASRENTO Araç Kiralama (DASRENTO OTO KİRALAMA ALIM-SATIM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.) veri sorumlusu sıfatıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, görsel/işitsel bilgiler, pazarlama ve araç bilgilerinden oluşan kişisel verilerinizi kiralama süreçlerinde kullanmaktadır. Hasar sürecinin söz konusu olduğu durumlarda ise lokasyon, hasar, hukuki işlem, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, sağlık bilgileri kapsamındaki kişisel veriler de hasarın niteliğine göre kullanılabilmektedir. Söz konusu veriler; kiralama teklif/satış süreçlerinin yürütülmesi, kimlik teyidi, ödeme işlemlerinin yapılması, suistimalin önlenmesi ve ödeme gücünün tespiti, müşteriye uygun araçların tespiti, ticari elektronik ileti gönderimi ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, teslim-iade işlemlerinin yapılması, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, hasar ve rücu süreçleri başta olmak üzere satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve gerekli durumlarda sigorta süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler; elektronik ortamda otomatik yollar veya yazılı/sözlü şekilde otomatik olmayan yollar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Kanun'un 5. maddesi kapsamında "sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması", "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması", "kanunlarda açıkça öngörülmesi", "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması"veya "ilgili kişinin açık rızası" hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, ödeme işlemlerinin yapılması, hasar ve rücu süreçlerinin yürütülmesi, sigorta işlemlerinin yürütülmesi, suistimalin önlenmesi ve ödeme gücünün tespiti, asistans hizmeti süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması amaçlarıyla destek aldığımız asistans firma ve iş ortakları, servisler, bankalar, tedarikçiler, danışmanlık hizmeti aldığımız kişi ve kuruluşlar, kurye ve sair taşıma şirketleri, eksperler ve sigorta şirketleri, grup şirketleri ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Bu süreçlere ilişkin olarak Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınız şu şekildedir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

Kişisel verilerinizin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Söz konusu haklar doğrultusundaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" uygun olarak Yenibosna Merkez mah.Değirmenbahçe cad.No:17 A2BG Bahçelievler / İSTANBUL adresine yazılı olarak veya info@dasrento.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. 

Whatsapp Telefon